مفتیش داخلی

تاریخ ختم          : 12/11/2018

عنوان وظیفه     :  مفتیش داخلی

تعداد بست         : 2

وزارت و یا اداره: اداره خط آهن افغانستان

موقعیت           : کابل

بخش              : آمریت تفتیش داخلی

بست               : (4)

گزارشدهی به    : آمر تفتیش داخلی

گزارشگیری از  :  ندارد

کود               :   

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: بررسی وتفتیش فعالیت های مالی واحد های تحت اثر اداره در مطابقت با قوانین، فرامین، مصوبات و مقرره اداره عالی تفتیش.

............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.      ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار وسالانه در مطابقت با پلان عمومی آمریت به منظور نیل به اهداف تعین شده.

2.      بررسی اسناد حسابی، دفاترمحاسبه، تخمین مصارفات، موجودیت وجوه نقدی وسائیر اسناد ادارات تحت اثر جهت شناسائی و صحت بودن آن .

3.      تشخیص استفاده ذخایر موجود به منظور ارتقای مؤثریت فعالیت های مراجع تحت بازرسی.

4.      تشخیص علل و شرایط که باعث بوجود آمدن ضایعات، کمبودات و اختلاس گردیده جهت رفع نواقص و کمبودات.

5.      رهنمائی ادارات تحت بررسی در جهت بهترشدن فعالیت های مالی و اقتصادي حین اجرای تفتیش.

6.      اتخاذ تدابیر لازم جهت رفع تخلفات و نواقص با آمرین مراجع تحت بررسی .

7.      ارائه پیشنهادات به مراجع تحت بررسی  جهت رفع تخلفات و حاکمیت، قوانین، فرامین، مقررات، لوایح.

8.      ارایه مصوبات به مراجع ذیصلاح از استفاده غیر قانونی و غیر موثر مالی.

9.      اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره  سپرده میشود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.      درجه تحصیل

o       داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس  در رشته های:حقوق، اقتصاد، اداره و تجارت، اداره عامه، مدیریت مالی به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ترجیح داده می شود.

2.      تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

o       داشتن حد اقل یکسال سابقه کاری مرتبط بوظیفه .

3.      مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

o       داشتن توانائی در مفاهمه و ارتباطات را داشته باشد.

o       آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد و اکسل)

تسلط به یکی از  زبان های رسمی کشور (دری یا پشتو) و آشنایی  به زبان انگلیسی. 

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرسrecruitment@ara.gov.af بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

برای معلومات بیشتر به شماره 0202320927 به تماس شوید.