سر انجنیر پروژه سازی

عنوان وظیفه         : سر انجنیر پروژه سازی

وزارت و یا اداره   : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت                : کابل

بخش                : ریاست مطالعات و پروژه سازی

بست                  : (3)

گزارشدهی به      : آمر دیزاین و پروژه سازی