سر انجنیر سروی

عنوان وظیفه         : سر انجنیر سروی

وزارت و یا اداره   : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت                : کابل

بخش                : ریاست مطالعات وپروژه سازی

بست                  : (3)

گزارشدهی به      : آمر سروی ومطالعات