سرانجنیر مراقبت خط

عنوان وظیفه         : سرانجنیر مراقبت خط

وزارت و یا اداره   : اداره خط آهن افغانستان

موقعیت                : کابل

بخش                : ریاست ساختمان، حفظ و مراقبت زیربناها

بست                  : (3)

گزارشدهی به      : به آمر حفظ و مراقبت و زیر بناء ها