اعلان داوطلبی

Publish Date: Jun 11, 2018

Closing Date: Jul 02, 2018

Tender Document: Download DocumentDescription:

اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره برداری و حفظ و مراقبتی خط آهن (حیرتان، آقینه و تورغندی) دارای نمبر تشخصیه  ARA/1397/NCB/G-009 اشتراک نموده و شرطنامه و لیست اجناس را بطور رایگان از آمریت تهیه و تدارکات این اداره  بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شریط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ 11 سرطان 1397 به آمریت تهیه و تدارکات اداره خط آهن افغانستان واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

جلسسه آفرگشایی در اطاق کنفرانس، منزل سوم، اداره خط آهن افغانستان ساعت 12:00 بعد از ظهر دوشنبه 11 سرطان 1397 تدور میگردد