اعلان داوطلبی

Publish Date: Sep 16, 2018

Closing Date: Sep 24, 2018

Tender Document: Download DocumentDescription:

اداره خط آهن افغانستان از داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقید پروژه ترمیمات و بازسازی منزل چهارم سمت چپ تعمیر مرکزی اداره خط آهن افغانستان که دارای نمبر تشخیصیه ARA/1397/LCB/014 است، اشتراک نموده و شرطنامه پروژه مذکور را سر از تاریخ 1397/6/26 از آمریت تهیه و تدارکات بدست آورده و آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته در روز آفرگشایی به آمریت تهیه و تدارکات اداره خط آهن افغانستان ارایه نمایند.

زمان آفر گشایی:    2/ میزان /  1397     ساعت 10 قبل از ظهر 

آدرس: اداره خط آهن،  کابل افغانستان سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی