داوطلبی

 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد تا پروژه خریداری تیل پطرول و تیل دیزل مورد نیاز...
 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان از داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقید...
 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...
 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
  اداره مستقل خط آهن افغانستان قصد دارد تا قرارداد طراحی و ساخت و ساز...
 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
بیشتر

اعلان کاریابی

 • سرانجنیر مراقبت خط
  عنوان وظیفه : سرانجنیر مراقبت خط وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : کابل بخش : ریاست ساختمان، حفظ و مراقبت زیربناها بست : (3) گزارشدهی به : به آمر حفظ و مراقبت و زیر بناء ها گزارشگيري از : کود ...
 • سر انجنیر سروی
  عنوان وظیفه : سر انجنیر سروی وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : کابل بخش : ریاست مطالعات وپروژه سازی بست : (3) گزارشدهی به : آمر سروی ومطالعات گزارشگيري از : کارمندان تحت اثر کود ...
 • آمر دیزاین و پروژه سازی
  عنوان وظیفه : آمر دیزاین و پروژه سازی وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : کابل بخش : ریاست مطالعات و پروژه سازی بست : (3) گزارشدهی به : رئیس مطالعات و پروژه سازی گزارشگيري از : کارمندان تحت...
 • سر انجنیر پروژه سازی
  عنوان وظیفه : سر انجنیر پروژه سازی وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : کابل بخش : ریاست مطالعات و پروژه سازی بست : (3) گزارشدهی به : آمر دیزاین و پروژه سازی گزارشگيري از : کارمندان تحت اثر کود ...
 • سر انجنیر دیزاین
  عنوان وظیفه : سر انجنیر دیزاین وزارت و یا اداره : اداره خط آهن افغانستان موقعیت : کابل بخش : ریاست مطالعات و پروژه سازی بست : (3) گزارشدهی به : آمر دیزاین و پروژه سازی گزارشگيري از : کارمندان تحت اثر کود ...
بیشتر