داوطلبی

 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان در نظر دارد تا پروژه خریداری تیل پطرول و تیل دیزل مورد نیاز...
 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان از داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی مقید...
 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی...
 • اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد
  اداره مستقل خط آهن افغانستان قصد دارد تا قرارداد طراحی و ساخت و ساز...
 • اعلان داوطلبی
  اداره خط آهن افغانستان، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه...
بیشتر

اعلان کاریابی

بیشتر