منظوری ساخت و دیزاین ۴۳ کیلومتر فاز اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف – هرات

کمیسیون تدارکات ملی در جلسه مورخ ۲۹ دلو ۱۳۹۷ ، پروژه دیزاین و ساختمان ۴۳ کیلومتر فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف - هرات از ولسوالی غوریان الی منطقه رباط پریان هرات را منظور کرد. قرار است این پروژه از بودجه انکشافی حکومت افغانستان توسط یک کمپنی قزاقستانی اعمار گردد.
خط آهن خواف - هرات متشکل از ۴ قطعه به طول مجموعی ۲۲۵ کیلومتر بوده که قطعات اول و دوم آن به طول ۷۶ کیلومتر در قلمرو کشور ایران اخیرا تکمیل گردیده و کار اعمار قطعه سوم این پروژه به طول ۶۲ کیلومتر از سرحد الی ولسوالی غوریان در حال حاضر جریان دارد که در آینده نزدیک تکمیل و آماده بهره برداری می گردد.
خط آهن خواف - هرات دارای اهمیت زیاد اقتصادی و ترانسپورتی بوده که با تکمیل و بهره برداری آن افغانستان با استفاده از شبکه خط آهن ایران به بنادر بحری جنوب این کشور و نیز شبکه خط آهن کشور ترکیه اتصال می یابد...