استیشن ها

بنادر و استیشن های اداره خط آهن به سه قسمت عمده تقسیم شده که قرار ذیل میباشند:

۱. بنادر خشک

۲. بنادر چند منظوره (Multimodal Hubs)

۳. استیشن های فعال

بنادر خشک
شماره شهر شماره شهر
۱ تورغندی ۷ تورخم
۲ آقینه ۸ خوست
۳ سپین بولدک ۹ بارامچه
۴ حیرتان ۱۰ زرنج
۵ واخان ۱۱ شیرخان بندر
۶ چاه سرخ    

 

Network Plan 1

 

بنادر چند منظوره (Multimodal Hub)
شماره شهر ولایت
۱ جلال آباد ننگرهار
۲ مزارشریف بلخ
۳ هرات هرات
۴ کندهار کندهار

 

network plan2

 

                        استیشن های فعال
شماره استیشن های فعال اداره خط آهن افغانستان
۱ حیرتان
۲ جیرتان
۳ تازه امید
۴ نایب آباد
۵ مزارشریف
۶ آقینه
۷ تورغندی

 

Network Plan3 Active station