اعلان برندگی مزایده

Sayed Zaher Mo…
ARA

اداره مستقل خط آهن پروژه «خدمات تخلیه و بارگیری اموال تجارتی و ترانزیتی در ایستگاه خط آهن روزنگ» ولایت هرات خویش را جهت جمع‌آوری عواید به اعلان مزایده سپرده بود، در جلسه مزایده آن که به تاریخ 12/8/1399 ساعت  10:00 AM در مقر این اداره دایر گردید، شرکت ترانسپورتی و باربری بین المللی الجبیر  به بلندترین قیمت 40.1 درصد که از عواید جمع شده تخلیه و بارگیری آن‌ را به دولت می‌پردازد، برنده گردیده است.

شرکت‌های خدماتی بارچالانی و لوژیستیکی که خواهان اجاره بلندتر از قیمت 40.1 درصد به نفع دولت باشند، از نشر اعلان تا تاریخ 5/9/1399 با درخواست‌های‌شان به آمریت تدارکات این اداره واقع سرک پلچرخی مراجعه نمایند و شرطنامه را بطور رایگان به‌شکل سافت دریافت نمایند.

جلسه دواطلبی مزایده، به وقت یاد شده با حضور هیأت دایر و مبلغ 300000 افغانی تضمین بانکی اخذ می‌گردد.

قابل یادآوری است که مبلغ حق‌الشاعه از وجه معتمد نقدی قابل پرداخت می‌باشد.