اهداف و وظایف

اهداف

جلب هماهنگی و مشارکت سایر نهادهای دولتی و سازمان های بین المللی، در عرصه خدمات خط آهن.

طرح قانون خط آهن افغانستان و ساختن چارچوب نظارتی مورد نیاز که شامل پالیسی ها باشد.

طرح پلان تدارکاتی و برنامه توسعه مالی.

طرح ساختار تشکیلاتی اداره خط اهن،

طرح و مدیریت پلان ظرفیت سازی.

کسب عضویت اتحادیه های خط آهن بین المللی.

گسترش منابع بشری، جنبه های مختلف عملیاتی و انجنیری خط آهن، دستورالعمل مدیریتی و دستیابی به کتوب درسی مطابق نورم های ملی و بین المللی.

توسعه معیارهای خط اهن.

وظایف

احداث خط آهن ترانزیتی – ترانسپورتی چند مودله، جهت سهمگیری در بهبود امنیت ملی، انکشاف و شگوفانی اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی، احیاء جایگاه تاریخی جاده ابریشم و تسهیلات اتصالی آن به کشورهای همسایه و بازار های جهانی.