دیدگاه و مأموریت

دیدگاه

ایجاد پیشبرد وتوسعه سیستم عصری خط آهن برای اتصال افغانستان به مراکز اقتصادی منطقه، که بتواند از انکشاف اقتصادي، صحت، معارف و رفاء مردم افغانستان، بشکل موثر حمایت نماید و باعث رشد سرمایه گذاری سکتور خصوصی شود و همچنان در تامین امنیت و ثبات منطقوی نیز کمک نماید.

مأموریت

·         تدوین و تطبیق پالیسی ها، قوانین ومقررات موثر برای انکشاف، توسعه سرمایه گذاری.

·         بهره برداری ، حفظ و مراقبت یک سیستم عصری راه اهن.

·         پیشبرد تمام امور ساختمانی، بهره برداری ، حفظ ومراقبت شبکه ی خط اهن.

·         حاصل نمودن اطمینان از کیفیت، مصؤنیت و موثریت شبکه ی راه اهن.

·         با درنظر داشت منافع ملی مردم افغانستان، بهتر ساختن و بهبود عرضه خدمات و سهولت های ترانسپورتی، تجارتی، اجتماعی و اقتصادی.

بانظر داشت رشد اقتصادی، اجتماعی و حفظ محیط زیست، برنامه ریزی خدمات حمل ونقل از طریق راه اهن