راپور مصارف بودجه انکشافی و عادی اداره خط آهن سال 1399

راپور مصارف بودجه انکشافی و عادی اداره خط آهن در سال 1399

شماره

کود پروژه

نام/ شرح پروژه

تمویل کننده

بودجه منظور شده

مصارف انجام شده

فیصدی مصرف

اداره خط آهن افغانستان

3,983,500,000

3,474,991,065.95

87%

1

AFG/890001

حفظ و مراقبت، مصارف عملیاتی و ملحقات خط آهن از حیرتان الی مزارشریف و حمایت تخنیکی برای اداره خط آهن افغانستان

حکومت افغانستان

124,250,413

22,163,685.53

17.83%

بانک انکشافی افغانستان/ADB

2

AFG/890002

مطالعات تخنیکی و خدمات مشورتی

حکومت افغانستان

14,049,587

13,128,500

93.44%

3

AFG/890003

اعمار سرک، تهیه تجهیزات مورد نیاز، بهره‌برداری و مصارف استیشن خط آهن بندر آقینه

حکومت افغانستان

70,000,000

61,440,445

87.77%

4

AFG/890004

ترمیمات اساسی بندر تورغندی و ملحقات خط آهن

حکومت افغانستان

100,000

0

0%

5

AFG/890005

ساختمان خط آهن سپین بولدک- کندهار

حکومت افغانستان

100,000

0

0%

6

AFG/890006

ساختمان خط آهن قطعه چهارم خواف- هرات

حکومت افغانستان

721,564,073

372,633,090.12

51.64%

7

AFG/890007

ساختمان خط آهن تورخم- جلال آباد- کابل

حکومت افغانستان

100,000

0

0%

8

AFG/890008

ساختمان خط آهن کندز- شیرخان بندر- مزارشریف

حکومت افغانستان

500,000

0

0%

9

AFG/8900010

ساختمان خط آن آقینه- اندخوی

حکومت افغانستان

1,500,968,718

1,455,605,305

96.97%

10

AFG/8900011

ساختمان خط آهن اندخوی- مزارشریف

حکومت افغانستان

100,000

0

0%

11

AFG/8900012

خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره‌برداری و حفظ و مراقبتی خط آهن

حکومت افغانستان

156,150,000

155,402,831.30

99.52%

12

AFG/8900013

دیزاین و ساختمان بنادر خشکه در سرحدات(زرنج، سپین بولدک، تورخم و شیرخان بندر

حکومت افغانستان

1,000,000

0

0%

13

AFG/8900014

خدمات بهره‌برداری، حفظ و مراقبت و اعمار دفاتر ولایتی

حکومت افغانستان

8,617,209

8,617,209

100%

14

AFG/8900015

حفظ و مراقبت خط آهن مزارشریف- حیرتان

حکومت افغانستان

1,386,000,000

1,386,000,000

100%

               

 

راپور بودجه عادی سال 1399

شماره

کود

نام

بودجه منظور شده

مصارف انجام شده

فیصدی مصرف

اداره خط آهن افغانستان

205,033,359

175,077,868

85.38%

1

210

معاشات

69,824,995

50,541,852

72.38%

2

220

مصارفات

34,861,990

29,301,716

84%

3

250

کسب دارایی

100,346,374

95,234,300

94.90%