قانون خط آهن افغانستان

از آنجاییکه موجودیت قانون در تمام عرصه های اقتصادی و اجتماعی نقش تنظیم کننده مناسبات و رفع کننده اختلافات میباشد، نیاز بر هر ساختار اقتصادی و اجتماعی است که این اصل را در روابط خود ایجاد نماید.

اداره خط آهن افغانستان با نظر داشت اصل ارزشمند سند تقنینی،  قانون خط آهن افغانستان را که شامل (11) فصل و (85) ماده میباشد، بعد از طی مراحل قانونی در جریده رسمی شماره (1312) مورخ 14/7/1397 به نشر رسید. بدینوسیله قانون خط آهن افغانستان در دسترس هموطنان قرار میگیرد.

برای دانلود قانون اداره خط آهن افغانستان اینجا کلیک کنید.