قراردادهای تدارکاتی سال 1395

جدول قراردادهای عقد شده بودجه انکشافی و عادی از شروع سال ۱۳۹۵ که از طریق آمریت تهیه و تدارکات عقد گردیده است

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصه/ نمبر قرارداد

نوع بودجه

شرکت برنده

روش تدارکات

تاریخ آغاز کار

تاریخ ختم کار

قیمت نهایی قرارداد

دانلود فایل قرارداد

1

اعمار پلتفورم تخلیه و بارگیری استیشن خط آهن بندر آقینه

MPW/ARA/AQ-NR015

عادی

شرکت ساختمانی اسپین دره

داوطلبی باز ملی

11/2/1395

11/4/1395

26،907،000AF

دانلود فایل

2

خریداری لوازم برقی

004/016

انکشافی

(EU-ADB)

شرکت خدمات کام سیس

نرخگیری

23/4/1395

27/6/1395

75،030$

دانلود فایل

3

خریداری لوازم برای دیپارتمنت تکنالوژی معلوماتی

001/016

انکشافی

(EU-ADB)

مایکرو کمپیوتر سیستم

نرخگیری

16/7/2016

1/8/2016

83،270$

دانلود فایل

4

خریداری قرطاسیه باب برای سال مالی 1395

006-016

انکشافی

(EU-ADB)

شرکت سمیر رسول لمیتد

نرخگیری

27/5/1395

10/6/1395

1،430،795AF

دانلود فایل

5

خریداری لوازم تکنالوژی همراه با فعال سازی آن

009-016

انکشافی

(EU-ADB)

cloud Technology Service

نرخگیری

25/10/2016

10/12/2016

25،430$

دانلود فایل

6

خریداری لوازم امنیتی

007-016

انکشافی

(EU-ADB)

شرکت افغان ولد تکنالوژی

نرخگیری

11/11/2016

16/12/2016

60،850$

دانلود فایل

7

خریداری لوازم برای دیپارتمنت سروی و دیزاین

002-016

انکشافی

(EU-ADB)

نالج تک کمپیوتر لمیتد

نرخگیری

24/10/2016

9/12/2016

95،764$

دانلود فایل

8

خریداری لوازم برای دیپارتمنت حی آی اس

003/016

انکشافی

(EU-ADB)

شرکت لپ کام انتر نیشنل لمیتد

نرخگیری

16/7/2016

21/8/2016

50،850$

دانلود فایل

9

خریداری وسایل برقی و آشپزخانه

008-016

انکشافی

(EU-ADB)

شرکت لوجستکی افغان جرمن آر

نرخگیری

13/11/2016

7/12/2016

46،795$

دانلود فایل

10

خریداری فرنچیر برای اداره خط آهن افغانستان

005-016

انکشافی

(EU-ADB)

امارت فرنیچر لمیتد

نرخگیری

10/9/1395

21/10/1395

75،120$

دانلود فایل

11

خدمات امنیتی معینیت محافظت عامه و تصدی امنیتی پروژه خط آهن خواف -هرات

Khaf-Herat Railway-G-16-0198

انکشافی

تصدی محافظت عامه

منبع واحد

1/7/1395

1/6/1396

253،877،045.8AF

دانلود فایل

12

اعمار سرک تاسیسات خط آهن بندرآقینه دردوبخش

NPA/MOPW/95/W-1315/SSS

انکشافی

شرکت ساختمانی و سرکسازی ترک انشات

منبع واحد

5/9/1395

4/11/1395

257،231،944.7AF

دانلود فایل

13

درب دوستی آقینه

POPMP/AFRA/AQINA-2-SSS

انکشافی

شرکت ساختمانی پامیر انترنشنل

منبع واحد

4/08/1395

24/08/1395

6،772،762AF

دانلود فایل