قراردادهای تدارکاتی سال 1396

جدول قراردادهای عقد شده بودجه انکشافی و عادی از شروع سال ۱۳۹6 که از طریق آمریت تهیه و تدارکات عقد گردیده است

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصه/ نمبر قرارداد

نوع بودجه

شرکت برنده

روش تدارکات

تاریخ آغاز کار

تاریخ ختم کار

قیمت نهایی قرارداد

دانلود فایل قرارداد

1

تدارک وسایط تخلیه و بارگیری خط آهن حیرتان - مزار شریف

NPA/MPW/95/ICB/G-1074

انکشافی

انجلیک انترنیشنل کمپنی

داوطلبی باز بین المللی

6/10/1395

6/4/1396

4،744،883.48$

دانلود فایل

2

خدمات تحصیلات عالی برای کارمندان اداره خط آهن افغانستان

ARA/017/T-07

انکشافی

خط آهن ازبکستان

منبع واحد

5/12/2017

4/12/2021

189،220$

دانلود فایل

3

مدیریت بهره برداری حفظ و مراقبت، تربیه و انکشاف خط آهن حیرتان - مزار شریف

MPW/AFRA/MOMTC/006/15

انکشافی

کمپنی سوگدیانا ترانس(ازبکستانی)

منبع واحد

4/12/2014

4/12/2017

19،000،000$

دانلود فایل

4

خریداری انتر نیت برای اداره خط آهن افغانستان

011-016

انکشافی

(EU-ADB)

شرکت افغان تیلی کام

منبع واحد

27/4/1395

26/6/1398

2،471،858AF

دانلود فایل

5

بازسازی سیزده کیلومتر خط آهن استیشن بندر تورغندی

ARA/GOIRA/HRT/12/17/001

انکشافی

وزارت ترانسپورت راه آهن ترکمنستان

منبع واحد

26-09-1396

26-01-1397

10،500،000AF

دانلود فایل

6

مدیریت و بهره برداری حفظ ومراقبت خط آهن حیرتان الی مزارشریف

GOIRA/ARA/MOMC/007/17

انکشافی

ترانس سوگدیان

منبع واحد

14/09/96

13/09/1400

بعد از تعدیل
54,000,000$

دانلود فایل