معلومات بودجه اداره در سال مالی 1399

  1. مقدار بودجه عمومی اداره خط آهن در سال مالی 1399 مبلغ 4,086,954,414 افغانی.
  2. مقدار بودجه عادی: مبلغ (103,454,414) افغانی.
  3. مقدار بودجه انکشافی: مبلغ (3,983,500,000) افغانی.
  4. مصرف بودجه عادی (72) درصد
  5. مصرف بودجه انکشافی (87) درصد