پروژه های انکشافی اداره خط آهن مطابق سند بودجه سال مالی 1399

شماره

نام پروژه

مقدار بودجه

ساحه تطبیق

وضعیت پروژه

1

حفظ و مراقبت، مصارف عملیاتی و ملحقات خط آهن از حیرتان تا مزارشریف.

22،000،000

بلخ

پروژه برای سال 1399 تکمیل گردیده

2

پروژه ارتقای ظرفیت بانک انکشاف آسیایی که توسط اتحادیه اروپا تمویل می‌شود.

100،500،000

مرکز و ولایات

پروژه برای سال 1399 تکمیل گردیده

3

مطالعات تخنیکی و خدمات مشورتی.

15،800،000

مرکز

در مرحله پروسه تدارکاتی

4

دیتیل دیزاین فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات به‌طول 44 کیلومتر.

هرات

تکمیل شده

5

دیزاین و اعمار استیشن اندخوی.

70,000,000

فاریاب

تکمیل شده

6

ترمیم اساسی بندر تورغندی و ملحقات خط اهن.

100,000

هرات

آغاز نشده

7

ساختمان خط آهن سپین بولدک - کندهار .

100,000

کندهار

آغاز نشده

8

دیتیل دیزاین و ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات به‌طول 43 کیلومتر.

721,564,073

هرات

تحت کار

9

اعمار 11 باب پوسته امنیتی مورد نیاز قطعه سوم خط آهن خواف هرات.

هرات

تکمیل شده

10

ساختمان خط آهن تورخم - جلال آباد کابل.

100,000

ننگرهار کابل

آغاز نشده

11

دیتیل دیزاین  و ساختمان خط آهن کندز - شیرخان بندر - مزار شریف.

500,000

کندز مزار شریف

آغاز نشده

12

ساختمان خط آهن تورغندی هرات.

شامل بودجه 1399 نبوده

هرات

آغاز نشده

13

دیتیل دیزاین و ساختمان خط آهن آقینه - اندخوی به طول 30 کیلومتر.

1,500,968,718

فاریاب

تکمیل شده

14

ساختمان خط آهن اندخوی - مزار شریف.

100,000

فاریاب مزارشریف

آغاز نشده

15

خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره‌برداری، حفظ و مراقبت خط آهن.

156,150,000

بلخ هرات

جریان دارد

16

دیزاین و ساختمان بنادر خشکه در سرحدات (زرنج ، سپین بولدک ، تورخم ، شیرخان بندر )

1,000,000

بنابر فیصله کابینه جمهوری ا.ا مسؤلیت ساختمان بنادر خشکه به وزارت محترم مالیه سپرده شده است

17

خدمات بهره‌برداری، حفظ و مراقبت و اعمار دفاتر ولایتی.

8,617,209

بلخ و هرات

جریان دارد

18

بهره‌برداری و حفظ و مراقبت خط آهن  حیرتان - مزار شریف.

1,386,000,000

مزار شریف

پروژه برای سال 1399 تکمیل شده است