پروژه های تحت کار

  1. دیتیل دیزاین و ساختمان فاز اول قطعه چهارم پروژه خط آهن خواف- هرات به طول 43 کیلومتر
  2. اعمار هنگر و تخلیه‌گاه مواد خشکه و احاطه هنگر موجود ایستگاه خط آهن روزنک
  3. دیزاین ساختمان پلتفورم تخلیه و بارگیری
  4. دیزاین ساختمان شبکه برق و نصب برج برق
  5. حفظ و مراقبت و بهره‌برداری