پروژه های تحت کار

جدول معلوماتی پروژه های تحت کار
شماره نام پروژه حالت پروژه موقعیت پروژه ولایت طول پروژه کیلومتر حالت فعلی پروژه
مطالعات امکان سنجی مطالعات تخنیکی اقتصادی ساختمان
1 ساختمان قسمت اول قطعه چهارم خط آهن خواف- هرات تکمیل تکمیل پلان برای سال 1397 هرات 43 پروسه تدارکاتی آن در حال اجرا می‌باشد
2 ساختمان قطعه سوم خط آهن خواف- هرات تکمیل تکمیل پلان برای سال 1398 هرات 62 تکمیل گردیده
3 ترمیمات و بازسازی خطوط آهن بندر تورغندی تکمیل تکمیل پلان برای سال 1399 هرات 13 تکمیل گردیده
4 اعمار خطوط آهن فرعی استیشن خط آهن بندر آقینه تکمیل تکمیل پلان برای سال 1400 فاریاب 10 آغاز پروسه تدارکاتی پروژه
5 اعمار تعمیر اداری خط آهن ولایت بلخ _ _ درحال اجرا بلخ _ ساختمان پروژه در حال انجام است
6 اعمار تعمیر خط آهن ولایت هرات _ _ درحال اجرا هرات _ ساختمان پروژه در حال انجام است
7 تمدید لین برق و نصب ترانسفرمر برای استیشن روزنک، خط آهن خواف - هرات _ _ درحال اجرا هرات _ تکمیل
8 اعمار سایه بان و احاطه استیشن های قطعه سوم خط آهن خواف- هرات _ _ درحال اجرا هرات _ تکمیل
9 تهیه و نصب برق سولری برای استیشن های غوریان، شمتیغ و سرحدی قطعه سوم خط آهن خواف-هرات _ _ درحال اجرا هرات _ درحال اجرا
10 تهیه و انتقال تجهیزات و کانکس های دفاتر مورد نیاز استیشن های قطعه سوم خط آهن خواف-هرات _ _ درحال اجرا هرات _ تکمیل
11 خریداری تجهیزات حفظ و مراقبت خطوط آهن _ _ درحال اجرا هرات _ پروسه تدارکاتی آن در جریان است

تعداد پروژه‌های ناتمام یا تحت کار در سال مالی 1399

شماره

نام پروژه

مقدار بودجه

ساحه تطبیق

وضعیت پروژه

1

دیتیل دیزاین و ساختمان فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات به‌طول 43 کیلومتر

58,506,638,14$

هرات

تحت کار

2

خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره‌برداری و حفظ مراقبت خط آهن

2,025,269$

بلخ هرات

تحت کار

3

خدمات بهره‌برداری، حفظ و مراقبت و اعمار دفاتر ولایتی

8,617,209

بلخ هرات

متوقف

4

حفظ و مراقبت، مصارف عملیاتی و ملحقات خط آهن از حیرتان تا مزارشریف

22,000,000

بلخ

در جریان است

5

بهره‌برداری و حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان مزارشریف

1,386,000,000

بلخ

در جریان است