پروژه های تکمیل شده

جدول معلوماتی پروژه های تکمیل شده
شماره نام پروژه حالت پروژه موقعیت پروژه ولایت طول پروژه کیلومتر حالت فعلی پروژه
مطالعات امکان سنجی مطالعات تخینکی اقتصادی ساختمان 
1 ساختمان خط آهن حیرتان-مزارشریف تکمیل تکمیل تکمیل بلخ 75 درحال بهره برداری
2 استیشن خط آهن بندر آقینه تکمیل تکمیل تکمیل فاریاب، بندر آقینه 4.5 درحال بهره برداری
3 استیشن خط آهن بندر تورغندی تکمیل تکمیل تکمیل هرات 13 درحال بهره برداری

لیست و تعداد پروژه‌های تطبیق شده اداره خط آهن در سال مالی 1399

شماره

نام پروژه

مبلغ قرارداد پروژه

ساحه تطبیق

وضعیت پروژه

1

حفظ و مراقبت، مصارف عملیاتی و ملحقات خط آهن از حیرتان تا مزارشریف

22,000,000

بلخ

تکمیل شده

2

بهره‌برداری و حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان مزارشریف

1,386,000,000

بلخ

تکمیل شده

3

اعمار 11 باب پوسته امنیتی مورد نیاز قطعه سوم خط آهن خواف هرات

18,000,000 

هرات

تکمیل شده

4

دیتیل دیزاین فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات به‌طول 44 کیلومتر

170,500 $

هرات

تکمیل شده

5

دیزاین واعمار ساختمان استیشن اندخوی  (سرک اتصالی، پلتفورم و دیوار احاطه)

69,302,689,50

ولسوالی اندخوی، فاریاب

در حال تکمیل

6

دیتیل دیزاین و ساختمان خط آهن آقینه اندخوی به‌طول 30 کیلومتر

21,100,000$

اندخوی و خان چارباغ، فاریاب

تکمیل شده

7

نصب و منتاژ یک باب ترانسفارمر استیشن برج برق قسم داخل اتاق به ظرفیت 400kVA در تعمیر جدید ریاست خط آهن بلخ

4,363,044

بلخ

تکمیل شده

8

نصب و منتاژ یک باب ترانسفارمر استیشن برج برق قسم داخل اتاق به ظرفیت 400kVA در تعمیر جدید ریاست خط آهن هرات

3,210,616

هرات

تکمیل شده

۹

اعمار تعمیر اداری آمریت خط آهن کندهار در چهار منزل

44,755,364

کندهار

تکمیل شده