کارشناس توسعه پالیسی ها

Sayed Zaher Mo…
شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۴:۲۰
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location

کابل، افغانستان

لایحه وظایف پست ­های خدمات ملکی

معلومات کلی پست

شماره اعلان پست:

 

عنوان وظیفه:

کارشناس توسعه پالیسی ها

بست:

3

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

بخش مربوطه:

ریاست پالیسی و پلان

موقعیت پست:

کابل

تعداد پست:

1

گزارشده به:

آمر پالیسی و پلان

گزارش­گیر از:

ندارد

کد:

95-90-04-017

تاریخ بازنگری:

29/5/1398

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: ارایه مشوره و پیشنهاد های لازم جهت توسعه پالیسی های اداره.
............................................................................................................................................................................
صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره؛
 2. تحقیق ومطالعه در رابطه به پالیسی ها به منظور همکاری در راستای طرح، تعدیل وتوسعه پالیسی های اداره.
 3. ارایه مشوره های لازم جهت ایجاد هماهنگی وتامین ارتباطات باتمام بخش های اداره بمنظور اخذ نظریات و پیشنهادات جهت بازنگری، طرح وتوسعه پالیسی های اداره.
 4. همکاری در طرح مسوده پالیسی های اداره با در نظر داشت دیدگاه، ماموریت و اهداف استراتیژیک اداره.
 5. ارائه مشوره های لازم به منظور آگاهی و اجراات لازم بادرنظرداشت پالیسی های اداره  به بخش های مربوطه و شرکای کاری.
 6.  تحلیل و ارزیابی تحقق پالیسی ها و ارائه اقدامات اصلاحی در صورت بروز مشکلات ناشی از تطبیق آن.
 7. تحلیل ، تجزیه و تشخیص مواردیکه مانع تطبیق درست وتوسعه پالیسی های اداره میگردد و اتخاذ تدابیر اصلاحی مورد نیاز.
 8. .تدویر جلسات آگاهی دهی کارکنان اداره در مورد پالیسی های منظور شده و جمع آوری نظریات بمنظور بازنگری.
 9. تاًمین ارتباط با سایر ریاست ها ودیپارتمنت های اداره درجهت تاًمین هماهنگی وتبادل نظر درقبال پالیسی های موجود، مشکلات ونیازمندی های جدید درجهت توسعه پالیسی ها.
 10. راه اندازی نیازسنجی طرح وتوسعه پالیسی جدید نظر به ضرورت اداره.
 11. درک وتحلیل نیازهای جدید دربخش تخنیکی، اقتصادی واجتماعی پروژه های خط آهن درامر توسعه وانکشاف پالیسی ها.
 12. ارایه طرح های توسعوی جدید درپالیسی های موجود به امر پالیسی و پلان وشریک سازی با سایربخش ها جهت ابرازنظر وتکمیل آن.
 13. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های آمریت مربوطه، جهت تحقق اهداف متوقعه؛
 14. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.
  .....................................................................................................................................................................

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حداقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در یکی از رشته های: انکشاف پالیسی، انکشاف پلانگذاری، پالیسی عامه، پالیسی اداره عامه، حقوق، علوم سیاسی، اداره تجارت، مدیریت عمومی ویا سایر رشته های مرتبط و  به درجه  تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
 2. داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.
 3. تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو یا دری) و آشنایی با لسان انگلیسی.
 4. مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.
  ................................................................................................................................................................................................................................................................................
   

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از ریاست منابع بشری اداره خط آهن افغانستان  اخذ نماید و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک کابل-جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل، افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس  hr.ara.recruitment@gmail.com بفرستید.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

Documents

برای دانلود فورم اینجا کلیک کیند

Related VacanciesShow all

Back to vacancies