شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۳:۳۰

کابل افغانستان

Background image

اعلان مجدد آمر احصائیه و معلومات

هدف وظیفه: مدیریت، نظارت وانسجام تمام امور احصائیوی و تطبیق فعالیت ها، پروژه ها، پلان ها وپالیسی های اداره جهت تحقق اهداف متوقعه.

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۳:۲۵
Background image

اعلان مجدد آمر پلان و پالیسی

طرح وترتیب پلان های انکشافی وپالیسی های اداره درمطابقت به اهداف استراتیژیک اداره

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۳:۱۸

کابل افغانستان

Background image

اعلان مجدد کارشناس انسجام امور بین المللی

هدف وظیفه: همکاری و ارایه نظریات جهت طرح و تدوین موافقت نامه های همکاری و نظارت از تطبیق معاهدات و قراردادهای امضا شده با سازمان های ملی وبین المللی.

شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ - ۱۳:۱۲

کابل افغانستان

Background image

کارشناس پلان گزاری

هدف وظیفه: طرح وترتیب پلان های انکشافی، سالانه و استراتیژیک درمطابقت به اهداف اداره.

شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۴:۱۵

کابل، افغانستان

Background image

کارشناس تحلیل اقتصادی و اجتماعی پروژه‌ها

هدف وظیفه: ارایه مشوره های لازم جهت تحلیل اقتصادی واجتماعی پروژه های خط آهن مطابق اهداف استراتیژیک اداره.

شنبه ۱۳۹۸/۶/۹ - ۱۴:۰

کابل افغانستان

Background image

آمر دفتر

هدف وظیفه: هدف وظیفه: مدیریت و انسجام امور مربوط به آمریت دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و همچنان تنظیم جلسات، تأمین ارتباط، تکثیر و پیگیری از تطبیق احکام، فرامین و . . .