OSJD

OSJD

او اس جی دی (OSJD)، سازمان همکاری های منطقوی خطوط آهن و ترانسپورت ریلی

برای ایجاد یک استاندارد قانونی و اقتصادی در عرصه حمل و نقل مسافرین و کالا از طریق خطوط آهن بین المللی در اواخر سال 1940 ایجاد و کار پیشگیرانه، قبل از پایه گذاری او اس جی دی (OSJD) صورت گرفت. اولین اسناد اساسی آن در اوایل سال 1951 طرح و ترتیب که بعداً به تاریخ 1 نوامبر 1951 به اجرا گذاشته شد.

او اس جی دی فعالیت هایی را برای توسعه خط آهن در سطح منطقه و بین الملل، به شمول کانتینر و حمل و نقل ترکیبی بین اروپا و آسیا، و نیز افزایش توان رقابتی خط آهن انجام می دهد. و با بسیاری از سازمان های بین المللی در زمینه حمل و نقل خط آهن مانند: UNECE، UNESCAP، DG MOVE کمیسیون اروپا، OTIF، CIT، EAEC، UIC، ERA، CCTT، UITP، FIATA، FTE و دیگر گروه ها همکاری فعالانه دارد.

درخواست اداره خط آهن افغانستان برای عضویت در او اس جی دی به تاریخ 6 جون 2014 تأیید شد. او اس جی دی اکنون دارای 28 عضو، از جمله افغانستان است.