راپور مصارف بودجه انکشافی و عادی اداره خط آهن در سال 1398

     

راپور مصارف بودجه عادی و انکشافی سال 1398

فیصدی مصرف

مصارف انجام شده

بودجه منظور شده

تمویل کننده

نام/ شرح پروژه

کود پروژه

شماره

96.96%

3,010,991,598

3,105,347,252

اداره خط آهن افغانستان

61.12%

48,589,165

79,500,000

حکومت افغانستان و بانک انکشافی افغانستان ADB

حفظ و مراقبت، مصارف عملیاتی و ملحقات خط آهن از حیرتان الی مزارشریف و حمایت تخنیکی برای اداره خط آهن

AFG/890001

1

70.29%

4,709,616

6,700,000

حکومت افغانستان

مطالعات تخنیکی و خدمات مشورتی

AFG/890002

2

0%

0

100,000

حکومت افغانستان

اعمار سرک، تهیه تجهیزات مورد نیاز، بهره برداری و مصارف استیشن خط آهن بندر آقینه

AFG/890003

3

0%

0

2,270,000

حکومت افغانستان

ترمیمات اساسی بندر تورغندی و ملحقات خط آهن

AFG/890004

4

0.00%

0

100,000

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن سپین بولدک- کندهار

AFG/890005

5

87.42%

233,953,607

267,633,378

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن قطعه چهارم خواف- هرات

AFG/890006

6

0%

0

100,000

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن تورخم- جلال آباد- کابل

AFG/890007

7

0%

0

100,000

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن کندز- شیرخان بندر- مزارشریف

AFG/890008

8

100%

1,136,477,252

1,136,477,252

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن آقینه- اندخوی

AFG/8900010

9

0%

0

100,000

حکومت افغانستان

ساختمان خط آهن اندخوی- مزارشریف

AFG/8900011

10

0%

0

1,000,000

حکومت افغانستان

خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره برداری و حفظ و مراقبتی خط آهن

AFG/8900012

11

0%

0

100,000

حکومت افغانستان

دیزاین و ساختمان بنادر خشکه در سرحدات(زرنج، سپین بولدک، تورخم و شیرخان بندر

AFG/8900013

12

98%

49,927,072

51,200,000

حکومت افغانستان

خدمات بهره برداری، حفظ و مراقبت و اعمار دفاتر ولایتی

AFG/8900014

13

99%

1,537,334,886

1,559,966,622

حکومت افغانستان

حفظ و مراقبت خط آهن مزارشریف- حیرتان

AFG/8900015

14

 

راپور بودجه عادی سال 1398

فیصدی مصرف

مصارف انجام شده

بودجه منظور شده

نام

کود

شماره

85.81%

90,480,796

105,441,085

اداره خط آهن افغانستان

81.90%

38,039,924

46,447,161

معاشات

210

1

87.10%

42,288,880

48,553,924

مصارفات

220

2

97.24%

10,151,992

10,440,000

کسب دارایی

250

3