رئیس مطالعات و پروژه‌سازی

Sayed Zaher Mo…
Thu, Aug 18 2022 2:17 AM
لوگو

Publish Date

Closing Date

Location

کابل_ افغانستان

Sorry...This form is closed to new submissions.

 

لایحه وظایف بست­ های خدمات ملکی

معلومات کلی بست

شماره اعلان بست:

 

 

عنوان وظیفه:

رئیس مطالعات و پروژه سازی

 

بست:

۲

 

وزارت یا اداره:

اداره خط آهن افغانستان

 

بخش مربوطه:

معاونیت تخنیکی

 

موقعیت بست:

کابل

 

تعداد بست:

۱

 

گزارشدهی به :

معاون تخنیکی

 

گزارش­گیر از:

کارکنان تحت اثر (مطابق ساختارتشکیلاتی)

 

کود بست:

 

 

تاریخ بازنگری:

 

 

اندازۀ معاش:

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------
هدف وظیفه:

مدیریت و نظارت از امور مربوط به مطالعات تخنیکی، سروی، سیستم اطلاعات جغرافیائی(GIS طرح، دیزاین و برآورد پروژه‌های اداره خط آهن در مطابقت با پلان استراتیژیک اداره.

-----------------------------------------------------------------------------------------

صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های وظیفوی:

  وظایف تخصصی:

 1. طرح و ترتیب رهنمود ها و طرزالعمل ها در زمینه ایجاد بهبود درسرعت عمل، کیفیت اجرائی و شفافیت در اجراآت امور ساختمان و حفظ و مراقبت زیر بنا ها و نظارت از تطبیق آن؛
 2. تحلیل و مدیریت طرح ها و دیزاین پروژه های مطالعاتی، ساختمانی و حفظ و مراقبتی در مطابقت با معیارات ملی و بین المللی؛نظارت از اجراء پروسه های مطالعات( مطالعات ابتدائی، مطالعات امکان سنجی و مطالعات اساسی) پروژه های خط آهن با در نظر داشت معیارات انجنیری بین المللی امور ریلی؛
 3. طرح و ترتیب طرزالعمل ها، پروسیجرها و رهنمود های کاری به منظور تطبیق بهتر پروژه ها؛
 4. مدیریت و نظارت  ازامور مربوط به اجرای مطالعات تخنیکی طرح، دیزاین و برآورد قیمت تمام شده پروژه های زیربنایی خط آهن؛
 5. تامین ارتباط و هماهنگی با ریاست ها و قدمه های ولایتی اداره خط آهن در بخش مطالعات و پروژه سازی؛
 6. برنامه ریزی مواد و مفردات بخش های سروی و مطالعات و تلاش در جهت استفاده از ابزار و تکنالوژیهای روز دنیا برای سروی و مطالعات پروژه های خط آهن؛
 7. شناسائی خلا ها، نواقص و کمبودی ها در ظرفیت پرسونل ، ساختار اجرائی، تجهیزات مورد نیاز و طرزالعمل های ریاست مطالعات و پروژه سازی و اقدام به موقع بمنظور رفع این مشکلات؛
 8. مدیریت و نظارت بر اجراآت و فعالیت های بخش GIS و RS و استفاده از سهولت های سیستم معلومات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور(RS) در عرصه های مختلف فعالیت های خط آهن؛
 9. طرح و تطبیق نورم ها و ستندرد های خط آهن در مطابقت با شرایط اقلیمی، توپوگرافی و جیوپولیتیک کشور با استفاده از ستندردهای معتبر بین المللی و منطقوی؛

وظایف مدیریتی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری سالانه در مطابقت با نقشه راه و استراتیژی اصلاحات اداره جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک اداره؛
 2. تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کاری سالانه ریاست؛
 3. حصول اطمینان از راه اندازی برنامه های آشنا ساختن کارمندان جدیدالتقرر در رابطه به اهداف کلی اداره و بخش مربوطه؛
 4. تحقق اهداف و برنامه های استراتیژی صلح و انکشاف ملی افغانستان و استراتیژی ملی مبارزه علیه فساد اداری در ساحۀ کاری مربوطه؛
 5. رهبری و ارائه معلومات به موقع در داخل ادارات دولتی، جامعۀ مدنی، رسانه ها و شهروندان کشور، با در نظرداشت اهداف قانون دسترسی به معلومات و پالیسی ادارۀ مربوطه؛
 6. رعایت و حصول اطمینان از تطبیق قانون اجراآت اداری، قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال و مقرره طرز سلوک در ساحۀ کاری مربوطه؛
 7. تأمین شفافیت و حسابدهی از اجراآت کاری بخش مربوطه جهت دستیابی به اهداف لازمه؛
 8. رهبری و مدیریت کارکنان تحت اثر جهت حصول اطمینان از اجراات موثر و بموقع؛
 9. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت؛
 10. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی، مشوره دهی و آموزش های جریان کار برای کارمندان تحت اثر و تدویر ورکشاپ ها، سیمینارها به همکاری منابع بشری؛
 11. ارایه گزارش کاری ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیت ها و دستاوردها بمنظور مطلع ساختن رهبری اداره از پیشرفت فعالیتها و دست آوردهای بخش های مربوط؛
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود؛

وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های مرکزی اداره جهت انسجام بهتر امور بهره برداری و حفظ و مراقبت خط آهن؛
 2. تامین ارتباط و هماهنگی با بخش های ولایتی اداره جهت تطبیق و کنترل وظایف سپرده شده؛

---------------------------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی:

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس در یکی از رشته های: انجنیری ساختمان خط آهن، انجنیری سیول، انجنیری ساختمان های ترانسپورتی، انجنیری جیودیزی، انجنیری الکترومیخانیک و سایر رشته های مرتبط. به درجات بلندتر تحصیلی در رشته های فوق ترجیح داده میشود.

تجربه کاری:

1. حد اقل تجربه کاری از داخل و یا خارج کشور در دیزاین پروژه های خطی از جمله ساختمان خط آهن و یا سرک

2. تجربه مدیریتی یا تخصصی بخش های دیزاین پروژه های خطی؛ سه سال برای لیسانس، دو سال برای ماستر و یک سال برای دوکتورا

مهارت­های لازم:

 1. تسلط به یکی از زبان های رسمی (پشتو یا دری) و زبان انگلیسی
 2. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های لازم در بخش های رهبری، ارتباطات و تصمیم گیری

موارد تشویقی :

(5) نمرامتیازی برای بست های سوم وچهارم، و(3) نمره امتیازی برای بست های اول ودوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت در صورتیکه معلولیت شخص مانع اجرای وظایف در اداره نگردد.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

رهنمود تسلیم دهی درخواست:

اشخاص واجد شرایط می توانند فورم مخصوص درخواستی را از لینک ذیل یا از آمریت منابع بشری اداره خط آهن افغانستان از تاریخ اعلان الی ده یوم کاری اخذ نموده و بعد از خانه پری به دفتر منابع بشری، اداره خط آهن افغانستان واقع سرک شش درک، مقابل سایت کمپنی اتصالات، کابل_افغانستان تسلیم و یا به  ایمیل آدرس hr.ara.recruitment@gmail.com  بفرستند.

نوت: لطفاً عنوان  بست مورد نظر را در عنوان یا subject ایمیل تحریر بدارید، در غیر آن درخواست شما مسترد خواهد شد.

برای دانلود فورم درخواستی اینجا کلیک کنید!