هفته گذشته از طریق خط آهن (۱۳۹۰۰۵) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است!

Sayed Zaher Mo…
Fri, Mar 10 2023 6:30 PM
انتقالات

در هفته گذشته از تاریخ ۱۲  الی ۱۸حوت از طریق خطوط آهن افغانستان (۱۳۹۰۰۵) تُن متریک انتقالات صورت گرفته است.

در این میان از طریق خط آهن حیرتان (۱۰۱۹۵۹) تُن، خط آهن آقینه (۱۳۱۵) تُن و خط آهن تورغندی (۳۵۷۳۱) تُن، مجموعاً (۱۳۹۰۰۵) تُن متریک که شامل اموال نفتی، غیر نفتی و سایر مواد می‌شود، به کشور وارد و صادر شده است.

در مجموعه انتقالات یک بخش آن صادرات است، در هفته گذشته (۱۲۱۲۸) تن اموال تجارتی صادر شده که مقدار زیاد آن میوه خشک است.

اداره خط آهن افغانستان سعی می‌ورزد تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت‌های بهتری را برای بازرگانان فراهم نماید.

اداره خط آهن افغانستان

آمریت نشرات

۱۹/۱۲/۱۴۰۱ هـ.ش.

latest news and reports

Wed, May 31 2023 8:53 AM
Background image

The general director of the Afghanistan railway authority Alhaj mullah bakht urahman sharafat off to turkey on an official invitation!

In this trip, Mr. Sharafat will represent Afghanistan in the biannual meeting of the middle east branch of the international union of railways (UIC), in which participate the high rank. . .

Mon, Apr 10 2023 8:50 AM
Background image

Media Invitation

Kabul- Afghanistan: Kabul based journalists are cordially invited to attend a press conference by the Afghanistan Railway Authority, scheduled to be held at GMIC, today.

Speaker(s): AR. . .

BACK TO NEWS