جمع‌آوری عواید به خزانه ملی در سال مالی 1399

هدف تعین شده عواید از طرف وزارت مالیه 3,300,000,000 افغانی (سه میلیارد و سه‌صد هزار افغانی)

 افغانی3,376,000,000 عواید تحقق یافته مبلغ (سه میلیارد و سه‌صد و هفتاد و شش میلیون افغانی)

با در نظرداشت هدف تعین شده 1.8 فیصد عواید بیشتر جمع آوری شده است.

نظر به سال مالی 1398 عواید ادره خط آهن 30 درصد افزایش یافته است.