زندگی نامه هیأت رهبری اداره خط آهن

  • زندگی‌نامه محترم ملا بخت‌الرحمن شرافت، رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان
    • زندگی نامه محترم دیپلوم انجنیر عبدالباری صدیقی، معاون تخنیکی اداره
    • زندگی نامه محترم مولوی خان محمد مذهبی، معاون مالی و اداری اداره