پروژه های تکمیل شده

جدول معلوماتی پروژه های تکمیل شده
شماره نام پروژه حالت پروژه موقعیت پروژه ولایت طول پروژه کیلومتر حالت فعلی پروژه
مطالعات امکان سنجی مطالعات تخینکی اقتصادی ساختمان 
1 ساختمان خط آهن حیرتان-مزارشریف تکمیل تکمیل تکمیل بلخ 75 درحال بهره برداری
2 استیشن خط آهن بندر آقینه تکمیل تکمیل تکمیل فاریاب، بندر آقینه 4.5 درحال بهره برداری
3 استیشن خط آهن بندر تورغندی تکمیل تکمیل تکمیل هرات 13 درحال بهره برداری