پروژه های پلان مالی سال 1399

گزارش از پروژه های انکشافی اختیاری و غیر اختیاری که شامل پلان تدارکاتی سال مالی 1399 اداره خط آهن افغانستان می باشد
شماره قرارداد کود بودجوی نمبر تشخیصه/ نمبر قرارداد نوع تدارکات روش تدارکات تاریخ عقد قرارداد     میعاد به        (روز تقویمی)  قیمت مجموعی قرارداد شرکت قراردادی حالت فعلی پروژه 
                                             پروژه های تحت کار در سال مالی 1398
1 حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان - مزار شریف AFG/890015 GOIRA/ARA/MOMC/007/17 غیر مشورتی منبع واحد 15/09/1397 360  $    18,000,000.00 سوگدیانا ترانس پروژه مذکور طور دوامدار در جریان می باشد و به تاریخ 14/09/1398 قرارداد آن تمدید خواهد شد.
2 تهیه و تدارک تیل پترول مارک     A-92 و تیل دیزل مارک L-02-62 بابت سال مالی 1398 کود 22 ARA/1398/NCB/G-001 اجناس داوطلبی باز داخلی 20/02/1398 360  767,907 AF  ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع تکمیل شده است.
3 نصب و منتاژ یک باب ترانسفارمر استیشن برج برق  تعمیر جدید ریاست خط آهن بلخ AFG/890014  ARA/1398/ SS/W-006 اجناس منبع واحد 5/03/1398 360  4,363,044  AF  دافغانستان برشنا شرکت تکمیل شده است.
4 نصب و منتاژ یک باب ترانسفارمر استیشن برج برق  تعمیر جدید ریاست خط آهن هرات AFG/890014  ARA/1398/ SS/W-007 اجناس منبع واحد 5/03/1398 360  4,338,608  AF  دافغانستان برشنا شرکت به شکل نورمال جریان دارد.
5 تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم اولیه بابت سال مالی 1398 کود 22   ARA/1398/ NCB/G-003 اجناس داوطلبی باز داخلی 8/05/1398 30  940,878  AF  شرکت تجارتی کیهان حبیب تکمیل شده است.
6 اعمار پوسته های امنیتی برای قطعه سوم خواف - هرات AFG/890014  ARA/1398/ NCB/W-005 ساختمان داوطلبی باز داخلی 3/06/1398 180  16,475,795  AF  شرکت ساختمانی اجمل نور تکمیل شده است.
7 خریداری تجهیزات روی ساخت خط آهن آقینه - اندخوی AFG/890010 ARA/AQI-AND/G019 اجناس منبع واحد 20/6/1398 180  $      9,237,901.70 Harus Intertrade تکمیل شده است.
8 ساختمان خط آهن آقینه - اندخوی AFG/890010  ARA/1398/ ICB/W-003 ساختمان داوطلبی باز بین المللی 1398/6/21 360  $    21,100,100.00 حکومت ترکمنستان در جلسه شماره 193مورخ 17/04/1398 طبق فیصله شماره 3334  کمیسیون محترم تدارکات ملی عقد قرارداد با کشور ترکمنستان منظور گردیده است که قرارداد پروژه مذکور امضا شده و کار جریان دارد.
9 ترمیمات اساسی دفاتر مرکزی اداره AFG/890014 ARA/1398/SSS/W-007 ساختمان منبع واحد 23/4/1398 30  2,141,598.5  AF   شرکت ساختمانی حشمت ابراهیمی تکمیل شده است.
10 خدمات بهره برداری، حفظ و مراقبت و اعمار دفاتر ولایتی ( تعمیر اداری خط آهن در ولایت کندهار) AFG/890014 NPA/MOPW/96/W-1822/NCB ساختمان داوطلبی باز داخلی 1/12/1396 300  47,472,470 AF  ستیت کورپس تکمیل شده است.
 
1 دیزاین و ساختمان خط آهن فاز اول قطعه چهارم خواف - هرات AFG/890006   ARA/1398/ ICB/W-001 ساختمان منبع واحد _ 360           58,506,638.1 INKAN KZ -STATE CORPS JOINT VENTURE قرارداد  این پروژه  با شرکت INCON KZ قزاقستانی که JV آن شرکت ستیت کارپس است، امضا شده و کار آن جریان دارد.
2 خریداری تجهیزات و ماشین آلات بهره برداری و حفظ مراقبتی خط آهن  AFG/890012   ARA/1398/ ICB/G-001 اجناس داوطلبی باز بین المللی   180  $    18,500,000.00 _ اسناد تثبیت احتیاج ترتیب و به اداره محترم تدارکات ملی فرستاده و اکنون طی مراحل تدارکاتی آن جریان دارد. الی اکنون تجهیزات مذکور قرارداد نگردیده است. 
3 اعمار 8 باب پوسته امنیتی برای فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف - هرات  AFG/890014   ARA/1398/NCB/W-006 ساختمان داوطلبی باز داخلی _ 180  11,949,476 AF  _ تکمیل شده است.
4 خریداری وسایط نقلیه تیز رفتار برای اداره کود 25 __ اجناس داوطلبی مقید
 اداره تدارکات ملی 
  _  8,490,000 AF    تکمیل شده است.
5 مطالعات ارزیابی محیط زیست و امور اجتماعی پروژه خط آهن مزار شریف - هرات AFG/890002 ARA/MHR/018/QCBS مشورتی داوطلبی باز داخلی   90  _   _  تکمیل شده است.
                                            
1 دیزاین و ساختمان خط آهن فاز دوم قطعه چهارم خواف - هرات AFG/890006   ARA/1398/ ICB/W-002 ساختمان داوطلبی باز بین المللی   540  _   _  پروسه دیتل دیزاین آن قرارداد و کارش جریا ن دارد که با تکمیل آن به زودی کار ساختمانی اش آغاز می شود.
2 ایجاد انستیتوت مدیریت و انجنیری خط آهن AFG/890014  ARA/1398/ NCB/W-004 ساختمان داوطلبی باز داخلی   300  _   _  الی اکنون مراحل تدارکاتی پروژه مذکور آغاز نگردیده است.