د بنسټیزو پروژی

د بنسټیزو پروژو معلوماتی جدول
شمیره د پروژی نوم د پروژی حالت د پروژو پته- ځای (ولایت) د پروژو اوږدوالی (کیلومتر) د پروژی حال
د لومړی مطالعاتو امکان سنجی د اساسی مطالعاتو امکان سنجی وانۍ
1 د خاف ـ هرات د اوسپنې پټلۍ د پروژی څلورمی برخی لومړی حصی جوړونه بشپړشوی بشپړشوی پلان شوی1397 کال لپاره هرات 43 د تدارکاتو پروسه روانه ده
2 د خاف - هرات د پروژی د دریمی برخی جوړول بشپړشوی بشپړشوی پلان شوی1398 کال لپاره هرات 62 بشپړ شوی
3 د تورغنډی د اوسپنې پټلۍ ترمیمات او بیارغونه بشپړشوی بشپړشوی پلان شوی1399 کال لپاره هرات 13 بشپړ شوی
4 د آقینی د اوسپنې پټلۍ د فرعی لینونو جوړونه بشپړشوی بشپړشوی پلان شوی1400 کال لپاره فاریاب 10 د پروژې د تدارکاتو پروسه پیل کړئ
5 په بلخ ولایت کی د اوسپنې پټلۍ اداری تعمیر جوړونه _ _ د کار لاندی بلخ _ دا پروژه د کار لاندی ده
6 په هرات ولایت کی د اوسپنې پټلۍ اداری تعمیر جوړونه _ _ د کار لاندی هرات _ دا پروژه د کار لاندی ده
7 د خاف - هرات د روزنک تمځای د برښنا لین غزولو او د ترانسفرمر د نصب کولو پروژه _ _ بشپړشوی هرات _ بشپړ شوی
8 د خاف- هرات د پروژی د دریمی برخی د تمځایونو د سر چتر او د ساتنی دیوالونو جوړول _ _ بشپړشوی هرات _ بشپړ شوی
9 د خاف- هرات پروژی د شمتیغ، غوریان، او سرحدی تمځایونو لپاره د لمریزی برښنا تجهیز او نصب کول _ _ د کار لاندی هرات _ دا پروژه د کار لاندی ده
10 د خاف - هرات د اوسپنې پټلۍ د دریمی برخی د تم ځایونو د دفترونو لپاره د کانکس او تجهیزاتو اخیستل او لیږدول _ _ د کار لاندی هرات _ بشپړ شوی
11 د اورګاڼی د ثبتونو لپاره د ساتنی او پامرنی د تجهیزاتو اخیستل _ _ د کار لاندی هرات _ د تدارکاتو پروسه روانه ده