بشپړشویو پروژی

بشپړشویو پروژی معلوماتی جدول
شمیره د پروژی نوم د پروژی حالت د پروژی پته- ځای (ولایت) د پروژه وږدوالی (کیلومتر) د پروژی حالت
د لومړی مطالعاتو امکان سنجی د اساسی مطالعاتو امکان سنجی ودانۍ
1 حیرتان- مزارشریف بشپړشوی بشپړشوی بشپړشوی بلخ 75 د ګټه اخیستو په حال کی
2 د آقینی د اوسپنې پټلۍ تمځای بشپړشوی بشپړشوی بشپړشوی فاریاب، بندر آقینه 4.5 د ګټه اخیستو په حال کی
3 د تورغندی د اوسپنې پټلۍ تمځای بشپړشوی بشپړشوی بشپړشوی هرات 13 د ګټه اخیستو په حال کی