دپلانونه پروژی

د پلان شویو پروژو معلومات (ساختمانی پروژو)
شمیره د پروژو نوم د پروژو پته-ځای (ولایت)  د پروژو حالت د پروژو اوږدوالی (کیلومتر) د پروژو حالت
د لومړی مطالعاتو امکان سنجی د اساسی مطالعاتو امکان سنجی تفصیلی دیزاین او ساختمان
1 د شیرخان بندر- کندز- مزارشریف د اوسپنې پټلۍ جوړونه بلخ، کندز بشیړ بشیړ پلان شوی 1396 کال لپاره 187 پلان شوی
2 د مزارشریف- شبرغان- اندخوی د اوسپنې پټلۍ جوړونه بلخ، شبرغان بشیړ بشیړ پلان شوی1397 کال لپاره 220 پلان شوی
3 د آقینه- اندخوی- د اوسپنې پټلۍ جوړونه فاریاب بشیړ بشیړ پلان شوی 1398 کال لپاره 36 پلان شوی
4 د تورغندی- هرات د اوسپنې پټلۍ جوړونه هرات بشیړ بشیړ پلان شوی 1399 کال لپاره 173 پلان شوی
5 د خاف- هرات د څلورمی برخی دویمی حصی جوړونه هرات بشیړ بشیړ پلان شوی 1400 کال لپاره 44 پلان شوی
6 هرات- فراه د اوسپنې پټلۍ جوړونه فراه- هرات بشیړ بشیړ پلان شوی 1401 کال لپاره 216 پلان شوی
7 لشکرګاه- کندهار د اوسپنې پټلۍ جوړونه هلمند- کندهار بشیړ بشیړ پلان شوی 1402 کال لپاره 140 پلان شوی
8 کندهار- زابل- غزنی- لوګر- کابل د اوسپنې پټلۍ جوړونه کندهار- زابل- غزنی- لوګر- کابل بشیړ بشیړ پلان شوی 1403 کال لپاره 510 پلان شوی