دیدګاه او مأموریت

لید دیدګاه

د اوسپنی پټلۍ له لارې، د سیمې د اقتصادي مرکزونو سره د افغانستان نښلول او اقتصادي پرمختګ، چی وکولای شي د افغانستان د خلکو  په نیکمرغي کې مرستندویه واوسي، د هیواد په خصوصي سکټور کې پانګه اچونې ته شونتیاوې برابرې کړي او دسیمې د ټیکاو په پیاوړتیا کې رول ولوبوي.

مأموریت:

داغیزمنو پالیسیو، قوانینو او مقرراتو پلان جوړونه او دهغو پلي کول
دپان
ګه اچونې پراختیا

د وسپنې پټلۍ د یوه عصري سیسټم نه ګټه اخیستنه، ساتنه او څارنه
د وسپن
ې پټلۍ د ساختماني،  ګټه اخیستنې او ساتنې او څارنې د ټولو چارو پر مخ وړل

د افغانستان د ولس د ملي ګټو د په نظر کې نیولو سره، د خدماتو د وړاندې کولو او ټرانسپورټي، سوداګریزو، ټولنیزو او اقتصادي اسانتیاوو لپاره ، د وسپنې پټلۍ د شبکې د کیفیت ، خوندیتوب او اغیزمنتوب په اړه د ډاډ تر لاسه کول

د اقتصادي، ټولنیزې او چاپیریال ساتنې د پراختیا په نظر کې نیولو سره، د وسپنې پټلۍ له لارې د لیږد رالیږد د خدمتونو لپاره پلان جوړونه