د ادارې دندی او صلاحیتونه

د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې، د لاندې دندو او واکونو لرونکې ده:

 • د اوسپنې په پټلۍ پورې د اړوندې پالیسۍ طرحه او تطبیق؛
 • د اوسپنې د پټلۍ په فعالیت پورې داړوندو چارو تنظیم، سازمان ورکونه، مدیریت او رهبري؛
 • په هېواد کې د اوسپنې پټلۍ د زیربناوو د پراختیا لپاره د مالي سرچینو تشخیص او تثبیت؛
 • د قانون له حکمونو سره سم د اوسپنې پټلۍ په هکله له نورو هېوادونو سره د دوه اړخیزو، سیمه ییزو او بین المللي موافقه لیکونو او قراردادونو عقدول؛
 •  د اوسپنې پټلۍ د شبکو د پراختیا لپاره، د پانګونې د جلب په برخه کې د لازمو آسانتیاوو برابرول؛
 •  د دولتي او نادولتي اوسپنې پټلۍ او د اوسپنې پټلۍ د شبکو څارنه، کنترول او بررسي؛
 • د اوسپنې په پټلۍ پورې اړوند د هغو بین المللي میثاقونو د رعتایتولو چې افغانستان په هغو پورې الحاق کړی دی په هکله د اوسپنې پټلۍ له ساختمان، تأسیساتو او د خدمتونو له عرضه کوونکو څخه څارنه؛
 • په لیکلي او برېښنایي ډول د مسافرت د ټکټ او بارنامې د بڼې او محتوي ترتیبول؛
 • د سمون او همغږۍ بورد ته د مسافرت د ټکټ د بیې او د مالونو د کرایې وړاندیزول؛
 • د اوسپنې په پټلۍ پورې د اړوندو لایحو او کړنلارو طرحه او ترتیبول؛
 • د افغانستان د اسلامي جمهوري ریاست ته د فعالیت د راپور وړاندې کول.
 • ددې قانون له حکمونو سره سم د نورو دندو او واکونو ترسره کول.