د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې د رهبري پلاوي پېژندنه