د افغانستان د اوسپنې پټلۍ قانون

څرنګه چې په ټولو اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د قانون شتون د اړیکو تنظیم کول او د توپیرونو له مینځه وړل دي، د اقتصادي او ټولنیز جوړښت لپاره اړتیا ده چې دا اصول په خپلو اړیکو کې رامنځته شی.

د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره، د قانون حاکمیت په پام کې نیولو سره، د افغانستان د اوسپنې پټلی قانون په دی وروستیو کی په (11) فصلونو او (85) مادو کی جوړ کړ چې د قانوني اجرااتو وروسته د 14/7/1397 نیټه په رسمي جریده کی په (1312) شمیره خپور شوی. اوس د افغانستان د اوسپنې پټلۍ قانون د هیوادوالو د لاس رسی لپاره شتون لري.

د افغانستان د اوسپنې پټلۍ قانون