موخې و دندی

د افغانستان د اوسپنی پټلی اداری موخې

د دولتي ادارو او نړیوالو ادارو سره د همغږۍ او ملګرتیا رامنځته کول

د افغانستان د اوسپنی پټلۍ د قانون مسودی دانفاذ چاری تعقیبول او د قانون د مقرری طرح او تسویبول

د تدارکاتي پلان او مالي پراختیا پلان چمتو کول

د افغانستان د اوسپنی پټلی اداری تشکیلاتی جوړښت

د ظرفیت لوړولو پلان چمتو کول

د نړیوالو اوسپنی پټلي اتحادیو دغړیتوب ترلاسته کول

د بشري سرچینو پراختیا، عملیاتی او د اوسپنی پټلی انجنیری او مدیریت لارښود، او د ملی او نړیوال نورمونو سره سم لارښود کتابونو ترلاسه کول

د اوسپنی پتلۍ د معیارونو پراختیا

 

د افغانستان د اوسپتی پټلی اداری اهداف:

د افغانستان د اوسپنی پټلی اداره د ګاونډیو هیوادونو او د نړۍ بازارونو سره د افغانستان نښلولومنبع ده

د کانونو ترافیک، سوداګریزو توکو لیږدول، د مسافرینو لپاره آسانتیاوی او  د څو الخیزو اوسپنی پټلیو درلودل، د کار را منځته کول، او د وریښمولاری تاریخی وقار ته بیا خوندی کول