مونړسره اړیکی

 پته: نهمه ناحیه، د شش درک عمومي سړک ، د اتصلات سایت ته مخامخ د اوسپنې پټلۍ اداره
 د اړیکې شمیره: ۰۹۲۹ ۲۳۲ ۲۰ (۰)  ۹۳
 بریښنالیک: office@ara.gov.af

نوټد ا.ا.ا د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کار د قانون پر اساس  د ۱:۰۰ نه  د غرمې تر ۲:۰۰ بجې پورې  د ډوډی او د لمانځه  وخت دی