قراردادهای تدارکاتی سال 1399

جدول قراردادهای عقد شده بودجه انکشافی و عادی از شروع سال ۱۳۹۹ که از طریق آمریت تهیه و تدارکات عقد گردیده است

شماره

نام پروژه

نمبر تشخیصه/ نمبر قرارداد

نوع بودجه

شرکت برنده

تاریخ آغاز کار

تاریخ ختم کار

قیمت نهایی قرارداد

دانلود فایل قرارداد

 

۱

پروژه دیتایل دیزاین وساختمان خط آهن فاز اول قطعه چهارم خواف هرات به طول 43 کیلو متر

NPA/ARA/G2G/57/2019

انکشافی

INKAN KZ -STATE CORPS JOINT VANTURE

21/12/98

21/04/1400

58،506،638.14$

دانلود فایل

 

2

خریداری وسایل و تجهزات بهره برداری حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان-مزارشریف

CONTRA NO13/05/2020

انکشافی

دولت جمهوری ازبکستان

16/05/2020

یا

27/02/99

31/12/2020
یا
 23/09/1399

1،890،860$

دانلود فایل

 

3

قررارداد مقدار (32260) لیتر پطرول و مقدار (19320) لیتر تیل دیزل فی مابین ریایست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع و اداره محترم خط آهن افغانستان

ARA/1399/SSS/G-001

عادی

ریاست موادنفتی وگازمایع

23/04/99

22/04/1400

2،227،240AF

دانلود فایل

 

4

قرارداد دیزاین و اعمار استیشن اندخوی (تعمیر استیشن، سرک اتصالی، پلتفورم و دیوار احاطه)

ARA/1399/NCB/W-004

انکشافی

شرکت ساختمانی و سرکسازی پامیر انتر نشنل

28/04/99

28/09/1399

69،302،689.5AF

دانلود فایل

 

5

قرار داد تهیه و تدارک 22 قلم و سایل و تجهزات تکنالوژی بابت سال مالی 1399

ARA/1399/NCB/G-001

عادی

شرکت خدمات تکنالوژی معلوماتی آسیاگرین

10/09/99

30/09/1399

2،287،020AF

دانلود فایل

 

6

قرار داد یک دربند حویلی نمبر (338) واقع کوچه اول فرعی سرک دهم (الف) وزیر محمد اکبر خان برای ریس اداره خط آهن افغانستان

_

عادی

حاجی شهزاده گل

1/2/99

30/09/1399

960،000AF

دانلود فایل

 

7

قرارداد خدمات تخلیه و بارگیری ایستگاه خط آهن روزنک قطعه سوم خواف-هرات

ARA/1399/NCB/NC-002

مزایده

شرکت ترانسپورتی و باربری بین المللی الجبیر

25/9/99

25/9/1402

واریز نمودن 65.5% از مجموع عواید قرار دادی به حساب اداره خط آهن افغانستان

دانلود فایل

 

8

قرارداد اعمار هنگرجدید تخلیه گاه مواد خشکه و احاطه هنگر موجوده ایستگاه خط آهن روزنک قطعه سوم خواف-هرات

ARA/1399/NCB/W-011

انکشافی

شرکت ساختمانی برادران روفی

13/8/99

11/01/1400

9،700،700AF

دانلود فایل

 

9

تفاهمنامه اعمار بیزها و استحکامات امنیتی در مسیر خط آهن شمتیغ - رباط پریان - میدان هوایی هرات

 

انکشافی

ریاست عمومی تصدی ملی محافظت عامه

16/07/99

16/07/1400

30،976،020AF

دانلود فایل