اعلان مجدد داوطلبی!

Sayed Zaher Mo…
اداره خط آهن

Publish Date

Closing Date

Location کابل-افغانستان

فورم شماره : P-01

عنوان پروژه: اعمار 8 باب پوسته های امنیتی مورد نیاز فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات ؛
اداره خط آهن افغانستان  برای بار سوم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار 8 باب پوسته های امنیتی مورد نیاز فاز اول قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات دارای نمبر تشخصیه ARA/1398/NCB/W-006 می باشد، اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی(22) روز تقویمی ارائه نمایند.
وصول شرطنامه از آدرس:
ویب سایت اداره تدارکات ملی و اداره خط آهن افغانستان، واقع سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل افغانستان، تعمیر جدید منزل اول اطاق شماره 33 از ساعت 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر ذریعه فلش میموری بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ (26) قوس 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.
تضمین آفر مبلغ (477,900) چهار صد و هفتاد و هفت هزار و نه صد افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.
زمان آفرگشائی: 26/ 09/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر، منزل اول اطاق شماره 30.
آدرس: سرک پل چرخی مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، کابل- افغانستان.
شماره تماس: -0773005100