در برج حمل از طریق خط آهن (۳۵۲۹۴۰) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است

Kalimullah Sah…
Thu, May 09 2024 12:36 PM
انتقالات

از آغاز الی ختم ماه حمل ۱۴۰۳ هـ.ش از طریق خطوط آهن افغانستان (۳۵۲۹۴۰) متریک تُن انتقالات صورت گرفته است.

در این میان از طریق خط آهن حیرتان (۲۶۸۹۳۶) تُن، خط آهن آقینه (۳۹۷۰۳) تُن، خط آهن تورغندی (۴۳۰۱۱) تُن و خط آهن خواف-هرات (۱۲۹۰) تُن مجموعاً (۳۵۲۹۴۰) متریک تُن که شامل اموال نفتی، غیر نفتی ، سنګ معدنی و سایر موارد می‌شود، به کشور وارد و صادر شده است.

در مجموعه انتقالات یک بخش آن صادرات و ترانزیت است، در برج  حمل (۵۹۲۹) تُن اموال تجارتی صادر و ترانزیت شده که مقدار زیاد صادرات میوه خشک و جوس آنار وسنګ تالک است.

تاجران عزيز! اگر می خواهید آموال تجاری خود را به شیوه مصؤن، ارزان و سریع از طریق خط آهن انتقال دهید، می توانید با مسئولین مربوطه اداره خط آهن افغانستان در مرکز کابل و ولایات تماس بگیرید.

•             کابل: 0202320933

•             بلخ: 0792008090

•             هرات: 0793500545

•             فارياب: 0794050003

اداره خط آهن افغانستان سعی می‌ورزد تا شرایط مناسبی را برای انتقالات و سهولت ‌های بهتری را برای تجاران فراهم نماید.

 

آمریت نشرات

۲۰ ثور ۱۴۰۳ هـ.ش.

۳۰ شوال المکرم  ۱۴۴۵ هـ.ق

latest news and reports

BACK TO NEWS