بشپړې شوې پروژې

  • د آقینه – اندخوي اوسپنې پټلۍ جوړلو پروژې پاتي کارونو سرته رسول
  • د مزارشریف – کابل – پیښور اوسپنې پټلیو پروژې د لاري تثبیت، مشاهداتي او ساحوي ابتدايي سروې