تر کار لاندې پروژې

  1. د خواف – هرات اوسپنې پټلۍ دریمي قطعې ساتنه او پالنه
  2. د حیرتان – مزارشریف اوسپنې پټلۍ ساتنه او پالنه
  3. د آقینه – اندخوي اوسپنې پټلۍ پروژې ساتنه او پالنه
  4. د اندخوي اوسپنې پټلۍ تم ځای ترمیم او بیارغونه
  5. د خواف – هرات اوسپنې پټلۍ دریمي قطعې ترمیم او بیارغونه
  6. د حیرتان – مزارشریف او آقینه – اندخوي اوسپنې پټلیو د ساتنې، پالنې او ګټه اخیستني ماشین آلاتو، وسایلو، تجهیزاتو او ۵ عرادې لوکوموتیوونو پیرل
  7. د آقینه – اندخوي اوسپنې پټلۍ پروژې ګټه اخیستنه
  8. د خواف -هرات اوسپنې پټلۍ دریمي قطعې پروژې ګټه اخیستنه
  9. د حیرتان - مزارشریف اوسپنې پټلۍ پروژې ګټه اخیستنه
  10. د تورغنډی اوسپنې پټلۍ پروژې ګټه اخیستنه