تر کار لاندې پروژې

۱ - د خواف-هرات ۴مې برخې اوسپڼې پټلۍ لومړي فاز جوړونه

۲ - په حیرتان بندر کې د اوسپنې پټلۍ ادارې اداري تعمیر جوړونه

۳ - په آقینې بندر کې د موجوده هنګر دروازې نصبول

۴ - د خواف-هرات اوسپنې پټلۍ ۴مې برخې دوهم فاز استملاک ترسره کول