پروژه‌های تحت کار

  1. حفظ و مراقبت قطعه سوم خط آهن خواف – هرات؛
  2. حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان - مزار شریف؛
  3. حفظ و مراقبت پروژهِ خط آهن آقینه – اندخوی؛
  4. ترمیم و بازسازی استیشن خط آهن اند خوی؛
  5. ترمیم و بازسازی قطعه سوم خط آهن خواف – هرات و تکمیل کارهای ناتمام این قطعه؛
  6. تهیه و ترتیب مشخصات تخنیکی ماشین آلات بهره‌برداری و حفظ و مراقبت خط آهن حیرتان-مزارشریف و آقینه - اندخوی و ارسال مشخصات تخنیکی به آمریت محترم تهیه و تدارکات.
  7. بهره برداری از پروژه خط آهن آقینه – اندخوی
  8. بهره برداری از قطعه سوم خط آهن خواف – هرات
  9. بهره برداری از خطوط آهن استیشن حیرتان
  10. بهره برداری از پروژه خط آهن تورغوندی