پروژه‌های تحت کار

۱ - ساخت فاز اول خط آهن خواف-هرات قطعه چهارم

۲ - ساخت تعمیر اداری اداره خط آهن در بندر حیرتان

۳ - نصب دروازه های هنګر موجود در بندر آقینه

۴ - انجام استملاک فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات