تماس با ما

آدرس: سرک کابل جلال آباد، مقابل مرکز تعلیمی اردوی ملی، اداره خط آهن افغانستان

 +۹۳ (۰) ۲۰ ۲۳۲ ۰۹۲۹ :نمبرتماس

office@ara.gov.af :ایمیل

ساعات کاری: ۰۸:۳۰ صبح الی ۰۳:۳۰ عصر
نوت: نظر به قانون کار جمهوری اسلامی افغانستان ساعت ۱۲:۰۰ الی ۰۱:۰۰ ظهر وقفه صرف طعام و ادای نماز ظهر می‌باشد