تماس با ما

آدرس: ناحیه نهم، سرک عمومی شش درک، مقابل سایت کمپنی اتصالات، اداره خط آهن افغانستان

 +۹۳ (۰) ۲۰ ۲۳۲ ۰۹۲۹ :نمبرتماس

office@ara.gov.af :ایمیل

نوت:نظر به قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی امارت اسلامی افغانستان ساعت ۰۱:۰۰ الی ۰۲:۰۰ ظهر وقفه صرف طعام و ادای نماز ظهر می‌باشد