مقرره‌ها

 • مقرره توقف واگون‌ها در ایستگاه‌های خط آهن
 • مقرره حریم خط آهن (به زودی نهایی می‌شود)
 • مقرره تنظیم و تطبیق امور ایمینی خط آهن (تحت کار است)
 • مقرره طرز استفاده از صندوق وجهی و حساب بانکی خاص خط آهن (تحت کار است)
 • مقرره تشکیل و صلاحیت‌های اداره خط آهن (تحت کار است)
 • مقرره کرایه و سفریه کالاها و مسافرین (تحت کار است)
 • مقرره تهیه، ترتیب و استفاده از یونیفرم کارکنان خط آهن (در دستور کار است)
 • مقرره تطبیق دستورالعمل تأمین انسجام و هماهنگی در مورد ارائه خدمات ترانسپورتی خط آهن، گمرکی و تجارتی در بنادر و استیشن‌های خط آهن (تحت کار است)
 • مقرره حمل و نقل کالاهای وارداتی و صادراتی (تحت کار است)
 • مقرره تنظیم خط و سیر خط آهن (تحت کار است)
 • مقرره توزیع جواز عرصه‌های کاری خط آهن (تحت کار است)
 • مقرره امتیازات کار ساحوی (تحت کار است)