اهداف

اداره خط آهن افغانستان در راستای تحقق هدف‌های ذیل فعالیت می‌کند:

تنظیم، سازماندهی، رهبری و نظارت امور ساختمان، بهره برداری، حفظ و مراقبت، خدمات و سایرامور مربوط به خط آهن، با رعایت معیارهای بین المللی؛

 احداث شبکۀ خط آهن در مطابقت با پلان‌های انکشافی و عام المنفعۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتصال آن به شبکه‌های خط آهن منطقوی و بین المللی؛

 توسعه و تحکیم روابط تجارتی، سیاحتی و اجتماعی از طریق شبکۀ خط آهن به سطح ملی، منطقوی و بین المللی؛

عرضۀ خدمات سریع ترانسپورتی و فراهم نمودن تسهیلات در زمینۀ حمل و نقل؛

ایجاد شرایط ایمنی در فعالیت ها و سیستم های شبکۀ خط آهن.