اهداف

  • اداره خط آهن افغانستان در راستای تحقق هدف‌های ذیل فعالیت می‌کند:
  • تنظیم، سازماندهی، رهبری و نظارت امور ساختمان، بهره برداری، حفظ و مراقبت، خدمات و سایرامور مربوط به خط آهن، با رعایت معیارهای بین المللی؛
  •  احداث شبکۀ خط آهن در مطابقت با پلان‌های انکشافی و عام المنفعۀ دولت جمهوری اسلامی افغانستان و اتصال آن به شبکه‌های خط آهن منطقوی و بین المللی؛
  •  توسعه و تحکیم روابط تجارتی، سیاحتی و اجتماعی از طریق شبکۀ خط آهن به سطح ملی، منطقوی و بین المللی؛
  • عرضۀ خدمات سریع ترانسپورتی و فراهم نمودن تسهیلات در زمینۀ حمل و نقل؛
  • ایجاد شرایط ایمنی در فعالیت ها و سیستم های شبکۀ خط آهن.