گالری

هیئت اداره خط آهن در جلسه دفاعیه مونوگراف محصلین خط آهن پوهنتون پولی‌تخنیک اشتراک کرد.

سروی ابتدایی ساحوی پروژه افغان ترانس با موفقیت تمام شد

آموزش کارمندان اداره خط آهن افغانستان در ایران به روایت تصویر

مراسم افتتاح خط آهن آقینه- اندخوی به روایت تصویر!

خط آهن آقینه- اندخوی آمادۀ افتتاح و بهره‌برداری

مهم ترین اخبار ماه قوس اداره خط آهن افغانستان

روند ساخت خط آهن آقینه- اندخوی جریان دارد و در حال حاضر بیشتر از 85 درصد کار ساختمانی این پروژه تکمیل شده است. پروژه خط آهن آقینه - اندخوی 31 کیلومتر طول دارد و قرار است تا چند ماه دیگر کارهای باقی‌مانده آن تکمیل و به بهره‌برداری سپرده شود.

مراسم افتتاح خط آهن خواف- هرات به روایت تصویر

آغاز کار ساختمانی ۴۳ کیلومتر خط آهن در هرات!

خط آهن خواف – هرات؛ محرک اتصال و انکشاف منطقه‌یی خط آهن خواف – هرات که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اتصال منطقوی می‌باشد، بهره‌برداری از آن توسعه اقتصادی، رفاع اجتماعی و افزایش تجارت و ترانزیت را در پی‌ خواهد داشت.

ورود قطار‌های باری و مسافری از ایران به افغانستان

شروع مجدد درس‌های محصلین خط آهن افغانستان در اوزبیکستان

خط ‌آهن محرک انکشاف و اتصال منطقوی/ خط آهن هرات - خواف به روایت تصویر

ورود نخستین قطار آزمایشی مسافربری از خاک ایران به افغانستان و بازدید مشترک هیأت‌های دو کشور از تأسیسات خط آهن خواف- هرات

امضای تفاهم‌نامه‌های ایجاد انستیتوت ملی خط‌ آهن و انستیتوت ملی سرکسازی

پروسه «دیتیل دیزان» فاز دوم قطعه چهارم خط آهن خواف-هرات بیش از ۵۰ درصد پیشرفت دارد

Pagination