بندرها و استیشن‌های خطوط آهن افغانستان

بندرها و استیشن های افغانستان به سه بخش عمده تقسیم شده‌اند که قرار ذیل است: